Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Referencje

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

zobacz poświadczenie 1

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz wykonanie dostawy i wdrożenia systemu paszportyzacji sieci dla projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej".

zobacz poświadczenie 1

Ministerstwo Finansów

Wykonanie opracowania analitycznego - Studium Wykonalności dla projektu pn. Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej dostarczającego zintegrowane, elektroniczne usługi dla klientów Służby Celnej, planowanego do realizacji w ramach 2 Osi Priorytetowej PO PC z udziałem środków unijnych w perspektywie lat 2014-2020, a także wsparcie Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów w procesie aplikacyjnym.

zobacz poświadczenie 1

Urząd Miasta Tarnowa

Wykonanie dokumentacji na potrzeby projektu pod nazwą "Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji" (TGIS).

zobacz poświadczenie 1

Gmina Olsztyn

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: "Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyna" w części obejmującej realizację zadania "Zaprojektowanie i wybudowanie sieci waz z wykonaniem adaptacji pomieszczenia na cele serwerowni oraz dostawa, instalacja i uruchomieniem systemu zasilania rezerwowego oraz dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia centrum zarządzania siecią oraz węzłów dystrybucyjnych i dostępowych".

zobacz poświadczenie 1

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Opracowanie ekspertyzy dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii niezbędnej w zakresie programowania i kształtowania polityki spójności po 2013 roku odnośnie przedsięwzięcia Polska3D+.

zobacz poświadczenie 1

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Doradztwo techniczne i finansowe, koordynacja oraz monitoring Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", współfinansowanego z EFRR.

Doradztwo techniczne i finansowe, koordynacja i monitoring Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", współfinansowanego z EFRR.

zobacz poświadczenie 1 2

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego przy realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowego Polski Wschodniej - województwo podkarpackiego" - współfinansowanego z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

zobacz poświadczenie 1

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Świadczenie usług wsparcia merytorycznego, technicznego i administracyjnego oraz pomocy prawnej przy realizacji projektu "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania".

zobacz poświadczenie 1

Gmina Drobin

Usługa wsparcia zarządzania projektem - usługi doradcze w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin" realizowanego w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki 2007-2013.

zobacz poświadczenie 1

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Usługa zarządzania projektem PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, świadczona przez Inżyniera Projektu.

zobacz poświadczenie 1

Główny Urząd Statystyczny

Przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania Projektu "Portal Geostatystyczny - Faza II" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji wraz ze wsparciem Głównego Urzędu Statystycznego w procesie aplikacyjnym. Projektu nr POIG.07.01.00-00-066/14-00 uzyskał dofinansowanie na mocy porozumienia z dnia 3.11.2014 r.

zobacz poświadczenie 1

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Usługa zarządzania i wsparcia projektu "INTERREG IVC 1038R4 eCOOP - Digital Cooperatives" obejmowała w szczególności następujące prace:

 • koordynowanie zakresu merytorycznego i organizacyjnego działań projektu;
 • organizację i podział zadań oraz ustalenie zakresu współpracy pomiędzy zespołami i instytucjami realizującymi projekt;
 • monitorowanie obowiązków promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu;
 • opracowywanie oraz aktualizacja harmonogramu projektu i prowadzenie go w systemie informatycznym;
 • bieżącą ocenę stopnia zaawansowania projektu oraz informowanie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach związanych z realizacją projektu;
 • wskazywanie elementów ryzyka i zagrożeń, opracowywanie raportów o nieprawidłowościach oraz przygotowywanie odpowiednich propozycji działań naprawczych i korygujących;
 • terminowe składanie wymaganych raportów i sprawozdań zewnętrznych z realizacji projektu;
 • zbieranie od realizatorów projektu niezbędnych informacji merytorycznych do raportów i sprawozdań finansowych;
 • przygotowywanie końcowego merytorycznego rozliczenia projektu w imieniu Zamawiającego, w tym raportów zgodnych z wymaganiami INTERRREG IVC;
 • koordynację procesu opracowania produktów projektu, w tym w szczególności raportu kocowego oraz bazy dobrych praktyk;
 • przygotowywanie i terminowe przekazywanie raportów kwartalnych;
 • udział w spotkaniach roboczych i Komitetach Sterujących, wraz z przygotowaniem i prezentacją niezbędnych materiałów, oraz przedstawianie informacji i uzgodnień ze spotkań;
 • udział w pracach merytorycznych, w tym identyfikacji i analizie dobrych praktyk w dziedzinie wdrażania rozwiązań informatycznych na terenach wiejskich;
 • przygotowanie wszystkich merytorycznych produktów projektu wymaganych przez Zamawiającego;
 • opracowywanie na żądanie Zamawiającego prezentacji całości projektu i wyników realizacji;
 • przygotowywanie na bieżąco oraz na żądanie Zamawiającego informacji o projekcie do wykorzystania w działaniach promocyjnych, w tym na stronie internetowej;
 • aktywną współpracę z lokalnymi interesariuszami oraz z pozostałymi partnerami Projektu przy realizacji zadań związanych z Projektami.

zobacz poświadczenie 1

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

W ramach umowy ramowej na świadczenie usług doradczych w ramach projektu pn. "Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu", realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, wykonaliśmy następujące zadania:

 • Sporządzenie załączników do Oferty ramowej o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków publicznych UE.
 • Sporządzenie analizy prawnej dotyczącej oceny projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej (COM(2013) 147 final) pod kątem oceny zgodności projektu aktu z zasadami pomocniczości oraz proporcjonalności wyrażonymi w Traktacie o Unii Europejskiej.
 • Sporządzenie ekspertyzy w zakresie koncepcji rozwoju działalności telekomunikacyjnej prowadzonej przez gminę Miasto Puławy z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu "Puławy w Sieci. Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i usług" wraz z indywidualnymi konsultacjami.
 • Świadczenie usług doradczych dla Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w związku z realizacją przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu "Internet Dla Mazowsza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 • Wsparcie doradcze beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 polegającego na weryfikacji dokumentacji przygotowywanych, prowadzonych lub przeprowadzonych przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji ww. projektów.
 • Świadczenie usług doradczych dla Województwa Łódzkiego (Beneficjenta) w związku z realizacją projektów "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" (ŁRST) oraz "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap" (ŁRST-2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

zobacz poświadczenie 1 2 3 4 5 6

Komenda Główna Policji w Warszawie

Opracowanie studium wykonalności na potrzeby zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu POL600 w ramach 7 POIG wraz z kompletnymi wymaganymi załącznikami. Projekt POL600 jest to przedsięwzięcie pn. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego włączenie terenowych jednostek organizacyjnych Policji szczebla podstawowego do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Świadczenie usług doradczych i prowadzenie biura wsparcia projektu przy realizacji projektu "Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego". Funkcje Biura Wsparcia Projektu obejmowały:

 • funkcje administracyjno-biurowe,
 • funkcje zarządcze,
 • funkcje doradcze.

Powiat Parczewski

Usługa zarządzania projektem pn. "Regionalna Siec Szerokopasmowa Lublin północny-wschód". Zamówienie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Os Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Usługa wsparcia zespołu projektowego w związku z realizacją projektu pn. "ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption", zrealizowanego z INTERREG IVC. Usługa obejmowała: 1. Wsparcie przy opracowaniu dokumentu o nazwie "Plan Wdrażania Obserwatoriów ICT w Województwie Łódzkim" w zakresie merytorycznym i finansowym; 2. Wykonania streszczenia dokumentu oraz tłumaczenia streszczenia.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wsparcie eksperckie dla zespołu Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, realizującego Projekt pn. "ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption" w ramach Programu INTERREG IVC oraz opracowanie założeń do koncepcji funkcjonowania Obserwatorium Województwa Świętokrzyskiego w zakresie ICT.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

'

Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji: "Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych". Dokument ten umożliwi GDDKiA ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facilities), który jest nowym instrumentem Unii Europejskiej, finansującym działania w trzech sektorach: transportu, energii i telekomunikacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Usługi doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", w tym koordynacji i monitorowania tych zadań oraz finansowego rozliczenia projektu.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Świadczenie usług prawniczych oraz doradztwa technicznego związanych z realizacją projektu pt. "Internet Dla Mazowsza" umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Telekomunikacyjne usługi doradcze w procesie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej", w celu uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999 oraz zgody IZ RPO Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania projektu.

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Pełnienie funkcji kierownika oraz świadczenie usług monitorowania i rozliczania projektu pn.: "Podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie" realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V - Dobre rządzenie, działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu pałstwa.

Miasto Bielsko-Biała

Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu dla projektu unijnego pn.: "Miejski System Informacji w Bielsku-Białej" w związku z realizacją zamówienia dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013.

Urząd Miejski w Elblągu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: "Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla regionu elbląskiego na bazie ESIP" (Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej)

Gmina Raba Wyżna

Usługi koordynowania, monitorowania i rozliczania projektu "Mały Urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne".

Celem projektu "Mały Urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne" był wzrost jakości i przejrzystości usług świadczonych na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Raba Wyżna oraz wzrost kompetencji pracowników, poprzez organizację szkoleń i kursów.

Projekt był realizowany w ramach działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Całkowita wartość projektu ok. 308 709,00 PLN.

Urząd Miasta Częstochowy

Nadzór techniczny nad realizacją projektu pn. "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Całkowity koszt projektu: 7 437 453,73 PLN.

Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego dostęp do aktualnych i kompletnych danych dotyczących przestrzeni geograficznej miasta Częstochowy i stanu jego zagospodarowania dla pracowników samorządowych, mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Zarządzanie projektem "Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009" współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet pałstwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2.1.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

świadczenie kompleksowych usług doradczych w związku z realizacją projektu "Małopolskiego Projektu Pipeline", obejmujących:

 • weryfikację oraz opiniowanie dokumentacji przygotowanej przez potencjalnego Beneficjenta, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • definiowanie dalszych działań, prowadzących do realizacji wymogów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Gmina Miejska Kraków

Opracowanie studium wykonalności dla Aplikacji "Ankieta Internetowa" w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój systemu zarządzania Urzędem", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Projekt "Budowa systemu udostępniania e-usług w ZZOZ w Wadowicach" dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach został wybrany przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/2010/1.2. dla Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. InfoStrategia była autorem Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego sieci strukturalnej i serwerowni w budynku ZZOZ w Wadowicach.

Gmina Miejska Kraków

Opracowanie studium wykonalności dla Aplikacji do gromadzenia i wizualizacji wykazów danych obecnie przechowywanych poza bazami danych w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój systemu zarządzania Urzędem", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Gmina Miejska Kraków

Opracowanie studium wykonalności dla Aplikacji "Wyszukiwarka dla BIP MK" w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój systemu zarządzania Urzędem", dofinansowywanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Raport kołcowy projektu "Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020". Projekt "Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020" był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1 - "Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy".

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Studium wykonalności projektu "Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji" wraz z niezbędnymi załącznikami. Opracowanie stanowiło załącznik podczas aplikowania o środki w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekt został pozytywnie zweryfikowany i przyjęty do realizacji. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Małopolskiego nr 406/11 z dnia 7.04.2011r.

Urząd Miejski Wrocławia

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu "Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie" w zakresie zarządzanie projektem wraz z promocją. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Rozwój społeczeństwa informatycznego na Dolnym śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)" Działania 2.2. "Rozwój usług elektronicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Urząd Miejski Wrocławia

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu "Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą" w zakresie zarządzanie projektem wraz z promocją. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Rozwój społeczeństwa informatycznego na Dolnym śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)" Działania 2.2. "Rozwój usług elektronicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Miasto Jaworzno

Pełnienie Nadzoru Technicznego przy realizacji projektu "Innowacyjne J@worzno - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Urząd Miejski w Elblągu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: "Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu". Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Urząd Miejski w Sośnicowicach

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu - doradcy technologicznego dla projektu pn.: "E-URZË_D w Sośnicowicach - Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007 - 2013.

Urząd Miejski w Cieszynie

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu pn. "System Informacji Przestrzennej w Cieszynie", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013.

Realizacja projektu ma przyczynię się do utworzenia zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w Cieszynie wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną.

Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyłskiej

Przygotowanie dokumentacji projektowej powstania sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyłskiego obejmującej:

 • Koncepcja techniczna
 • Program Funkcjonalno - Użytkowy
 • Studium Wykonalności
 • Wniosek o dofinansowanie.

Inwestycja planowana jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na 2007 - 2013.

Powiat Kłobucki

świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania projektem "System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego. E - usługi dla powiatu Kłobuckiego".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne w ramach realizacji Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa śląskiego na lata 2007 - 2013.

Związek Miast i gmin Dorzecza Parsęty

Wykonanie Studium Wykonalności i Koncepcji Funkcjonalno Użytkowej dla projektu "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Projekt jest współfinansowany w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Gmina Mszana Dolna

Pełnienie funkcji koordynatora i monitorowanie projektu pn.: "Nowoczesna i przyjazna dla obywatela gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Opracowanie dokumentacji - Studium Wykonalności wraz z załącznikami - do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej"

Projekt polega na budowie i wdrożeniu zintegrowanej platformy obsługi interesanta. Zadaniem platformy jest skrócenie czasu obsługi interesanta, poprawa komunikacji między Urzędem Miasta w Bielsku Białej i jego jednostkami organizacyjnymi a także usprawnienie zarządzania w Urzędzie i jego jednostkach organizacyjnych na terenie miasta. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013, Działania 2.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Opracowanie Dokumentacji Technicznej do wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej". Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013, Działania 2.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Naukowa i Akademicka Sieć komputerowa (NASK)

Opracowanie Studium wykonalności dla projektu pn. _e-świętokrzyskie 2 _ rozbudowa dystrybucyjnej sieci radiowej_. Studium stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Gmina Legnica

Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej i Bezpiecznej Sieci Teleinformatycznej w Legnicy - LEGMAN" w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Opracowanie zawierało:

 • Aktualizację koncepcji projektu
 • Studium wykonalności
 • Program funkcjonalno-użytkowy
 • Wniosek o dofinansowanie

Urząd Miasta w Sanoku

Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn. "Radiowa Sieć Szerokopasmowa woj. Podkarpackiego w obszarze przetargowym 09.3".

Opracowanie zawierało również koncepcję sieci obejmującą wstępne planowanie radiowe oparte na symulacji propagacji na wysokościowej mapie cyfrowej rozmieszczenia stacji nadawczych WiMAX i radiolinii, oraz określenie przewidywalnego stopnia pokrycia zasięgiem sieci. Opracowanie zostało wykonane zgodnie z wypracowanymi założeniami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego dla projektów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

"E - świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST"

Opracowanie Studium Wykonalności projektu "E - świętokrzyskie - budowa miejskiej sieci światłowodowych JST " stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego .os priorytetowa 2, działanie 2.2.

zobacz poświadczenie 1 2 3 4

Powiat łańcucki

Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu "Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego" przygotowanego w związku z przydziałem częstotliwości radiowych w obszarze przetargowym 09.2

Prezydent Miasta Płocka

Opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz Studium Wykonalności projektu pn: "Płocka Platforma Teleinformatyczna e- Urząd".

Projekt znalazł się na liście rankingowej dla Działania 2.2 zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z pełną wartością dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Powiat Siedlecki

Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rozwój e- usług w powiecie siedleckim". Opracowanie było załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II- Przyspieszenie e -Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e- usług.

Urząd Gminy Raciechowice

Wykonanie opracowania przedmiaru robót pod kątem budowy sieci dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Raciechowice oraz sporządzenie wniosku i analizy finansowej projektu z Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dokładne zadanie InfoStrategii polegało na wykonaniu następujących czynności:

 • przeprowadzeniu planowania radiowego oraz opracowaniu przedmiaru robót pod kątem budowy sieci dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym nas terenie gminy Raciechowice
 • sporządzeniu wniosku o dofinansowanie projektu z działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wraz z wykonaniem analizy finansowej przedsięwzięcia (w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego)
 • doradztwie w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami oraz na kontaktach z Instytucją Wdrażającą co do złożonego wniosku.

Urząd Miasta Poznania

Opracowanie Studium Wykonalności dla "Bezprzewodowy Poznał - Miejskiej Sieci Bezprzewodowego Dostępu do Internetu".

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Analiza rozwiązał techniecznych, prawnych i ekonomicznych dla potrzeb bezprzewodowego dostępu do internetu szerokopasmowego dla jednostek samorządu terytorialnego w technologii radiowej.

Analiza aspektów technicznych zawierała m.in.:

 • charakterystykę dostępnych technologii radiowych typu punkt - wielopunkt, typu mesh,
 • analizę porównawczą pasm 3,5 GHz i 3,7 GHz,
 • zdefiniowanie ograniczeń technicznych dla korzystających z punktów Hotspot,
 • analizę technicznych uwarunkował budowy sieci "prywatnej" dla JST,
 • proponowany model "wzorcowego" - optymalny ze względów techniczno-finansowych,
 • zagadnienia bezpieczeństwa danych w bezprzewodowej sieci "prywatnej".

Analiza aspektów finansowych obejmowała:

 • analizę kosztów dla przynajmniej trzech rozwiązał bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii WiMAX (dla pasma 3,7GHz) w oparciu o urządzenia różnych producentów,
 • oszacowanie kosztów budowy pojedynczego punktu Hotspot
 • analizę możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych (propozycje konkretnych programów, osi priorytetowych i działań).

Analiza aspektów prawnych skupiała się na odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy taka sieć dostępowa JST może byę w jakiejś części wykorzystana do podłączenia klientów indywidualnych (przy założeniu, że JST będzie beneficjentem środków unijnych)?
 • czy elementy takiej sieci mogą byę udostępnione lokalnym operatorom i na jakich zasadach (w kontekście pomocy publicznej i dotacji unijnych)?
 • czy udostępnienie lokalnym operatorom wybudowanej sieci dostępowej na obszarze "wykluczenia cyfrowego" jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów krajowych i unijnych?

Urząd Miasta Mysłowice

"eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu"

Projekt zakłada budowę szkieletowej sieci teleinformatycznej pokrywającej teren całego miasta i obejmującej swoim zasięgiem wszystkich jego mieszkańców. W ramach projektu przewidziano postawienie 14 Infomatów stanowiących Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP) oraz wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Pełniliśmy rolę Inżyniera Projektu. Dodatkowo przygotowaliśmy niezbędne materiały do przeprowadzenia postępował o udzielenie zamówień publicznych:

 • "Zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowej"
 • "Zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów"
 • "Zaprojektowanie i instalacja Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP)"

zobacz poświadczenie 1 2 3

Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego, Warszawa

Przygotowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie porozumień z partnerami zewnętrznymi oraz koordynacja prac związanych z realizacją projektu "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa".

śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

świadczenie usług Doradcy Technologicznego przy realizacji projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim (SEKAP) Nasza rola w projekcie polegała na:

 • Weryfikacji i uszczegółowieniu wymogów formalnych.
 • Zweryfikowaniu przyjętych w Studium Wykonalności rozwiązał technicznych.
 • Uszczegółowieniu wymagał wobec wykonawcy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym opracowania Polityki Bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą PN-ISO 17799.
 • Uszczegółowieniu wymogów dla sieci rozległej WAN i LAN oraz związanych z budową Centrum Przetwarzania Danych.
 • Przygotowaniu analizy dotyczącej zagrożeń projektu oraz przedstawienie środków zaradczych.
 • Wykonaniu dokumentacji przetargowej na wykonawcę projektu SEKAP.
 • Wsparciu zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego na Wykonawcę SEKAP.
 • Bieżącym monitorowaniu Projektu SEKAP.

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

Opracowanie dokumentu stanowiącego podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu informatyzacji Szpitala Miejskiego Specjalistycznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Opracowanie zawiera: analizę instytucjonalną, koncepcję projektu i charakterystykę rozwiązania.

Urząd Marszałkowski Województwa śląskiego

"Sieć na Rzecz Wzrostu Innowacji w zakresie technologii informacyjnej MśP (SERWIS)"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu pałstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy". Ma on na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w codziennym funkcjonowaniu firmy. Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń oraz stworzenie Portalu Innowacyjności.

Urząd Gminy Włodowice

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Włodowice.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013. Nasza rola w projekcie objęła opracowanie koncepcji oraz przygotowania studium wykonalności

MOPS w Katowicach

"IT w służbie potrzebującym - zintegrowany system wspomagania zarządzania w MOPS Katowice"

Nasza rola w projekcie objęła przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego. Wszystkie dokumenty zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego. Projekt ten ubiega się o dofinansowanie w ramach Priorytetu II, Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Pezydent Miasta Raciborza

"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Racibórz" i "Elektroniczny system informacji Miejskiej"

Celem pierwszego projektu było zbudowanie elektronicznej platformy komunikacyjnej Urzędu Miasta Racibórz jako platformy usług publicznych, realizowanych drogą elektroniczną dla obywateli. Drugi projekt objął dostarczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności oraz stymulujących rozwój gospodarczy, kulturalny i edukacyjny. Opracowaliśmy koncepcję oraz studium wykonalności projektów.

Urząd Miasta Sławkowa

"Koncepcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Sławków" "Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Sławków"

Urząd Miasta Kielce

"E - świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"

W zakres prac wchodziło opracowanie Studium Wykonalności projektu "E - świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" oraz przygotowanie kompletu dokumentów, wymaganych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

Urząd Miasta i Gminy Siewierz

"Społeczeństwo Informacyjne w gminie Siewierz"

Opracowanie koncepcji projektu oraz fiszek projektowych w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007 - 2013.

Gminy Dobrzyłskie

Wykonanie zlecenia: koncepcja realizacji projektu "Cyfrowy Urząd" zgodnie z założeniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartymi w karcie projektu oraz Studium Wykonalności dla projektu "Cyfrowy Urząd" zgodnie z wytycznymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego do procedury pozakonkursowej dla projektów/ zadał z zakresie społeczeństwa informacyjnego dla 7 gmin: Lipno, Chrostkowo, Kikół, Tłuchowo, Dobrzył nad Wisłą, Wielgie i Włocławek.

zobacz poświadczenie 1 2 3 4 5 6 7

Prezydent Miasta Sosnowca

"Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Sosnowcu"

Projekt obejmuje opracowanie dokumentu strategicznego, który stanowi wytyczne dla priorytetyzacji oraz realizacji zadał z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Gminy Sosnowiec

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Opracowanie dokumentu pt. "Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce w latach 2007-2010".

Jest to dokument określający cele i kierunki informatyzacji województwa małopolskiego w latach 2007-2010. Celem opracowania jest analiza obecnej sytuacji w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie, wyznaczenie najważniejszych trendów rozwojowych oraz sformułowanie kierunków do koniecznych działań tak, by podejmowane inicjatywy jak najpełniej odpowiadały na problemy i wyzwania stojące przed Małopolską.

Urząd Miasta Ĺťory

Wykonanie Studium Wykonalności do projektu pn. "Internet dla wszystkich", obejmującego sieć szkieletową wraz z publicznymi punktami dostępu do Internetu w mieście Ĺťory.

Urząd Miasta Rybnika

Wykonanie koncepcji techniczno - ekonomicznej i organizacyjnej miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku wraz ze wstępnym Studium Wykonalności dla projektu "Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku".

Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu

Opracowanie Studium Wykonalności projektu "Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu" na terenie 6 Gmin: Goleszów, Brenna, Chybnie, Cieszyn, Istebna, Strumieł.

zobacz poświadczenie 1 2 3 4 5 6

Urząd Miasta Racibórz

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w mieście Racibórz

Opracowaliśmy dokument będący strategicznym, wieloletnim planem zaprogramowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Raciborzu. Na jego potrzeby wykonaliśmy następujące analizy:

 • analizę obecnego stanu informatyzacji miasta
 • analizę zasięgu infrastruktury teleinformatycznej
 • analizę SWOT w zakresie wykorzystania technologii informatycznych
 • analizę prawną

Ponadto wskazaliśmy możliwe Ä˝ródła pozyskania funduszy z Unii Europejskich.

Urząd Miejski w świętochłowicach

Opracowanie dokumentu pt. "Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w świętochłowicach w kontekście dostosowania Urzędu Miasta i jego jednostek do świadczenia usług drogą elektroniczną".

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Celem "Koncepcji rozwoju sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim" jest rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej w regionie przy uwzględnieniu kluczowej roli samorządów w tym procesie oraz rozwój rynku usług teleinformatycznych na poziomie lokalnym. Opracowaliśmy "Koncepcję rozwoju sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim" oraz zaprezentowaliśmy wizję i strategię rozwoju sieci szerokopasmowej podczas Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Prezydent Miasta Rybnika

"Program rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w mieście Rybnik"

Projekt objął analizę stanu obecnego informatyzacji w Urzędzie Miasta Rybnik, przygotowanie działań dotyczących informatyzacji Urzędu Miasta, analiza zasięgu infrastruktury teleinformatycznej oraz punktów publicznego dostępu do Internetu, analiza SWOT w zakresie wykorzystania technologii informatycznych przez przedsiębiorców i mieszkańców, wskazanie źródeł pozyskania funduszy, analiza prawna. Opracowanie dokumentu.

Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego

Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla projektu "e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej".

Projekt obejmuje wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla 13 partnerów z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym dla 11 Jednostek Samorządu Terytorialnego.

zobacz poświadczenie 1 2

Województwo Warmiłsko - Mazurskie

"Strategia Informatyzacji Województwa Warmiłsko - Mazurskiego na lata 2007 - 2015"

Opracowanie dokumentu. Dokument ten dotyczy celów i kierunków informatyzacji województwa warmiłsko-mazurskiego w latach 2007-2015 oraz wskazuje zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Urząd Miasta Płocka

System Obiegu Dokumentów

Wykonaliśmy analizę potrzeb Urzędu Miasta Płocka w zakresie systemu obiegu dokumentów, systemu przepływu pracy oraz opracowaliśmy koncepcję wdrożenia systemu obiegu dokumentów i przygotowaliśmy dokumentację przetargową.

Politechnika Warszawska, Centrum Transferu Technologii

Opracowanie analizy w zakresie dostępu do bazy danych i ochrony danych w ramach Centralnej Bazy Danych w rolnictwie dla projektu "Bringing the date warehouse for agriculture in practise" realizowanego w ramach programu INTERREG III C projekt 4E0018R - eFarmer.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie informatycznego systemu udostępniania danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Kultury.

Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Opracowanie Strategii Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla pięciu gmin: Strzelin, Baranów Sandomierski, Myszyniec, Bodzanów, Zawady.

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji

Opracowanie Koncepcji funkcjonowania SI CEPiK w oparciu o Internet jako medium teletransmisji danych

Urząd Miasta Rybnik

Opracowanie materiałów przetargowych do projektu realizowanego w ramach ZPORR działania 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego":

 • "Elektroniczna Karta Miejska i Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w mieście Rybnik"

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,Warszawa

Opracowanie Studium Wykonalności do projektów realizowanych w ramach ZPORR działania 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego":

 • "e-mazowieckie - budowa radiowej sieci dostępowej" - budowy regionalnej, szerokopasmowej, radiodostępowej sieci teleinformatycznej w województwie mazowieckim
 • "e-warmiłsko-mazurskie - budowa radiowej sieci dostępowej" - budowy regionalnej, szerokopasmowej, radiodostępowej sieci teleinformatycznej w województwie warmiłsko-mazurskim

Urząd Miasta Gdałska

Opracowanie business planu wraz z koncepcją dla projektu szerokopasmowej bezprzewodowej sieci miejskiej w Gdałsku.

PUH Azart-Sat, Jelenia Góra

Opracowanie dokumentacji przetargowych na potrzeby postępowania przetargowego dotyczącego rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 Mhz na szczeblu powiatu. Dokumentacje zawierały strategię biznesową w postaci studium ekonomiczno-finansowego oraz opis budowanej infrastruktury i zostały przygotowane dla obszaru obejmującego 18 powiatów wz województw: małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Politechnika Wrocławska

Opracowanie dokumentacji przetargowych na potrzeby postępowania przetargowego dotyczącego rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz na szczeblu powiatu. Dokumentacje zostały przygotowane dla potrzeb powiatu wrocławskiego w województwie dolnośląskim.

ACK Cyfronet AGH, Kraków

Opracowanie dokumentacji przetargowych na potrzeby postępowania przetargowego dotyczącego rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz na szczeblu powiatu. Dokumentacje zostały przygotowane dla potrzeb 5 powiatów województwa małopolskiego: brzeskiego, bocheńskiego, krakowskiego, tarnowskiego oraz wadowickiego.

Kujawsko - Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o, Toruń

Opracowanie Studium Wykonalności do n/w projektu oraz założeń technicznych i dokumentacji przetargowej na pozyskanie infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu:

 • "Budowa regionalnej, szerokopasmowej sieci informatycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim"
zobacz poświadczenie 1 2

Urząd Miasta Tychy

Opracowanie Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu realizowanego w ramach ZPORR działania 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego":

 • "Budowa szkieletowej sieci szerokopasmowej w mieście Tychy"

Urząd Miasta Krakowa

Opracowanie Studium Wykonalności do projektu realizowanego w ramach ZPORR działania 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego":

 • "E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską"
zobacz poświadczenie 1 2

Wydział łączności i Informatyki KWP w Krakowie

Opracowanie Studium Wykonalności do projektu realizowanego w ramach ZPORR działania 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego"

 • "Małopolska platforma elektroniczna zintegrowanej komunikacji i zarządzania Komisariatów Policji"

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Opracowanie materiałów przetargowych w ramach projektu "Budowa Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego" finansowanego w ramach ZPORR działania 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" w zakresie następujących zamówień publicznych:

 • Zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowej w ramach Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego
 • Dostawa sprzętu i oprogramowania dla systemu Elektronicznej Administracji Samorządowej wraz z implementacją Podpisu Elektronicznego oraz wdrożenie systemu wraz z przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń
 • Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej wraz z dostawą i instalacją urządzeń dla Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego
 • Zaprojektowanie i wykonanie sieci lokalnych w obiektach budowlanych gmin powiatu krakowskiego oraz dostawę urządzeń informatycznych
 • Dostawę i instalację sprzętu informatycznego dla potrzeb Powiatowej Sieci Publicznych Punktów Dostępu (PSPPD) - Telecentra
 • Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla potrzeb Powiatowej Sieci Publicznych Punktów Dostępu (PSPPD) - Infomaty
 • Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem dla platformy Informacji o Rynku Nieruchomości (IRN)
 • Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem dla stworzenia Mapy Terenów Inwestycyjnych (MTI)
 • Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem dla stworzenia Biuletynu Informacji Gospodarczej (BIG)
 • Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem dla wspomagania Zarządzania Kryzysowego (ZAK)