Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: "Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną", Gmina Miasto Mysłowice

Do obowiązków InfoStrategii jako Inżyniera Kontraktu będzie należało m.in.:

  1. współpraca z Gminą Mysłowice i IZ RPO WSL w zakresie przestrzegania wytycznych dotyczących: opracowywania dokumentacji projektowej, sprawozdawczości, sporządzania wniosków i rozliczenia projektu,
  2. opracowywanie kompletnych dokumentacji przetargowych związanych z realizacją projektu,
  3. wsparcie Gminy Mysłowice przy wyborze wykonawców,
  4. nadzór merytoryczny nad realizacja prac przez wykonawców projektu,
  5. udział w procedurach odbioru oraz przygotowanie propozycji protokołów odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych kontraktów,
  6. opracowywanie raportów okresowych oraz opracowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu umowy,
  7. monitorowanie i pomiar osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem o dofinansowanie.

Projekt "Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Przedmiotem projektu jest budowa otwartej, cyfrowej platformy, która zintegruje referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz umożliwi świadczenie związanych z nimi usług. W ramach projektu wdrożone zostaną dwa komplementarne i połączone ze sobą rozwiązania: Zintegrowany System Informacji Przestrzennej oraz portal e-Urząd. Ponadto, opracowane zostaną bazy danych do zasilenia systemu, zbudowana i wyposażona nowa serwerownia, zmodernizowane okablowanie strukturalne, zakupiony sprzęt komputerowy i peryferyjny, przeprowadzone szkolenia administratorów i użytkowników zaawansowanych.