Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Wykonanie studium wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, Powiat Rawicki

Studium wykonalności dla projektu o roboczym tytule "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług" jest już trzecim zadaniem InfoStrategii w ramach WRPO 2014+.

Zakres projektu obejmuje zmodernizowanie lub utworzenie usług publicznych on-line, stworzenie, modernizację lub aktualizację baz danych EGIB, BDOT500 i GESUT oraz cyfryzację i ewidencjonowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wybranych obszarach Powiatu Rawickiego.