Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Implementacja Modelu Kosztowo Popytowego (MKP) - budowa narzędzia informatycznego stanowiącego uzupełnienie Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) na bazie Modelu Kosztowo Popytowego w oparciu o relacyjna bazę danych i świadczenie usług indywidualnego wsparcia", Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Wspólnie ze spółką Advanced Business Services Sp. z o.o. jesteśmy w trakcie implementacji Modelu Kosztowo Popytowego. Docelowo rozszerzenie posiadanego przez IŁ PIB modelu MKP będzie obejmować następujące technologie i rozwiązania: mikrokanalizacja, LTE-A oraz radiolinie. Model będzie uwzględniał wymaganą nadmiarowości infrastruktury (ze względu na konieczność udostępniania stronie trzeciej), zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi UKE dla dofinansowywanych sieci NGA. W zakresie analizy kosztów inwestycyjnych rozszerzenie dotyczyć będzie mixu technologicznego dla obszaru interwencji.

Wdrożony Model Kosztowo Popytowy będzie posiadał następujące cechy funkcjonalne: agregacja danych o świadczonych usługach oraz o dostępnej infrastrukturze szerokopasmowej z systemu SIIS po oczyszczeniu i standaryzacji, zagregowanie danych o punktach adresowych i danych statystycznych dotyczących danych demograficznych, wyznaczenie: potencjalnych obszarów inwestycyjnych dla zadanych parametrów zgodnie z metodologią MPK, położenia węzłów i trasowanie wzdłuż siatki dróg, wyznaczenie topologii podbudowy dla sieci przewodowej, kosztów poszczególnych modeli technologicznych zaimplementowanych w MPK, potencjału popytowego zgodnie z MPK, wskaźników dla obszaru inwestycyjnego oraz obszarów interwencji dla wybranych parametrów i algorytmów grupowania.

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa o nr. POIG.07.01.00-00-019/09, współfinansowane przez UE ze środków EFRR, PO IG na lata 2007-2013; Os priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.